Szanowni Rodzice, 

  W dniu 7 listopada 2018 r.  odbyło się kolejne spotkanie Rady Rodziców.
  W trakcie zebrania podjęto decyzję w zakresie: 


a)      wydania opinii przez Radę Rodziców  nt pracy nauczycieli w związku z oceną pracy w oparciu o wypełnioną przez rodziców uczniów ankietę opracowaną przez Radę Rodziców 
b)      wniosku rodziców do Rady Rodziców  dotyczących organizacji pracy szkoły – Rada Rodziców uznała za zasadne ograniczenie wyjść uczniów poza teren szkoły w trakcie zajęć  ze względu na ich bezpieczeństwo
c)      organizacji studniówki, w trakcie której, z uwagi na bezpieczeństwo młodzieży,  zorganizowanie będą dyżury rodziców na korytarzach, przy łazienkach i wyjściach. Szczegółowe ustalenie maja być podjęte w trakcie organizacyjnego spotkania rodziców kl. III.
d)      dofinansowania dla uczniów będących w trudnej sytuacji ( wycieczki  i studniówka dla uczniów klas trzecich).  Ustalono, że w ekstremalnych sytuacjach dofinansowanie może wynosić do 100%.  Osobami zgłaszającymi taką potrzebę są wychowawcy klas.   

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 19.00 – zapraszamy.

Jednocześnie Rada Rodziców zwraca się z prośbą  o dokonywanie wpłat zadeklarowanych na Radę Rodziców w szkole lub na konto Rady Rodziców z podkreśleniem, iż jest to wpłata dobrowolna , a nie obowiązkowa.  

Szanowni Rodzice, 

w dniu 19 września 2018 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców działającej przy XXIII LO w Warszawie.
W trakcie spotkania :

1. Prezydium Rady Rodziców na czele z jej dotychczasową Przewodniczącą Agnieszką Karczewską - Gzik przedstawiło sprawozdanie ze swej działalności za rok 2017/2018 

2. Komisja Rewizyjna przedstawiała zestawienie finansowe za rok 2017/2018 

3. Przeprowadzono wybory do  Prezydium Rady Rodziców i Komisji  Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 i podjęto Uchwałę dotyczącą składu :

Prezydium Rady Rodziców :

Przewodnicząca RR - Agnieszka Karczewska -Gzik 
Wiceprzewodnicząca RR - Agnieszka Kowalczyk
Sekretarz RR - Magdalena Krysiak

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców :
Teresa Stępniewicz
 Izabela Czerwonka
 Zbigniew Wiśniewski

4. Decyzją Rady Rodziców  zmieniono ubezpieczyciela grupowego dla uczniów i nauczycieli na rok szkolny 2018/2019 na PZU . Składka roczna wynosi 49 zł

5.  Obecna na spotkaniu (jako Gość ) Pani Dyrektor szkoły Edyta Całkowska przedstawiła listę nauczycieli wytypowanych do oceny pracy w roku szkolnym 2018/2019 z prośbą o opinię Rady Rodziców  odnośnie pracy w/w nauczycieli. 
Rada Rodziców  na kolejnym spotkaniu omówi poruszoną kwestię i ustali zasady wyrażania opinii.

6. W trakcie zebrania Rada Rodziców  przychyliła się do wniosku Pani Dyrektor w sprawie dofinansowania dla uczniów biorących udział w wyjazdach integracyjnych

7. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Program Profilaktyczno -Wychowawczy XXIII LO 

8.  Ustalono również harmonogram spotkań  Rady Rodziców :

7 listopada 2018 r.
12 grudnia 2018 r.
23 styczna 2019 r.
13 marca 2019 r.
22 maja 2019 r.  

godzina 19.00


Jednocześnie Rada Rodziców składa podziękowania Pani Małgorzacie Kaczmarek, która jako Sekretarz Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 profesjonalnie wspierała organizację szkoły i dbała o dobro Uczniów


Zapraszamy  Panią Dyrektor, Nauczycieli, Uczniów ,Rodziców Uczniów oraz Pracowników administracyjno - obsługowych szkoły  do stałej 
współpracy i życzymy sukcesów edukacyjnych i zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 

z poważaniem 

w imieniu Rady Rodziców 
Przewodnicząca 
Agnieszka Karczewska-Gzik

Szanowni  Państwo,

W związku z zakończeniem  kadencji obecnej Rady Rodziców działającej  przy XXII  Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie , Prezydium Rady Rodziców dziękuje za dotychczasową współpracę z Dyrektorem Szkoły Panią Edytą Całkowską,  Radą Pedagogiczną oraz Uczniami, życząc jednocześnie  całej społeczności szkolnej satysfakcji z realizacji wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych.

                                                           Warszawa, maj 2019 r. 
                                                           W imieniu Prezydium Rady Rodziców 
                                                          Przewodnicząca Agnieszka Karczewska –Gzik

 

 
 
 

 

 

 

Szanowni Rodzice, 

W imieniu Rady Rodziców działającej przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym zapraszam w dniu 19 września 2018 r. na pierwsze organizacyjne spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców w poszczególnych klasach, które odbędzie się w sali nr 11.

Przewidywany porządek spotkania:
1. sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
2. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
3. Prezentacja Statutu i Regulaminu Rady Rodziców 
4. Przedstawienie harmonogramu spotkań Rady Rodziców 
5. Sprawy różne

z poważaniem 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Agnieszka Karczewska-Gzik

Szanowni Rodzice,
w dniu 19 września 2018 r.o godzinie 18.45 w sali nr 11 odbędzie się 
spotkanie Komitetu Studniówkowego (po 3 osoby z klasy), na które zapraszamy również Panią Dyrektor oraz Wychowawców kl. III z wybranymi uczniami. 

Przewidywany porządek spotkania:
1. Wybór oferty studniówkowej spośród przedstawionych przez uczestników spotaknia  
2. Opracowanie planu działań związanych z przedsięwzięciem
3. Sprawy różne

z poważaniem 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Agnieszka Karczewska -Gzik

 

 

Szanowni Rodzice,

 1. Informujemy, że w trakcie posiedzenia Rady Rodziców w dniu 14.06.2018 r :
 • dokonano wyboru uzupełniającego do Rady Rodziców. Nowym sekretarzem RR została Pani Małgorzata Kaczmarek. Jednocześnie składamy podziękowania Pani sekretarz pełniącej funkcję do czerwca 2018 r.
 • dokonano wyboru oferty ubezpieczeniowej dla uczniów na rok szkolny 2018/2019. Firma COMPENSA – składka roczna indywidualna – 44 zł
 • podjęto decyzję o zakupie kwiatów dla dyrektora i pozostałych pracowników szkoły na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Dodatkowo RR przyznała dla 3 najlepszych uczniów podwójne bilety do kina. Rada Rodziców na prośbę uczniów przygotowała prezenty ( słodycze) dla nauczycieli, którzy w szczególny sposób wspierali uczniów w roku szkolnym.
 1. W dniu 22 czerwca, w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie, nauczyciele oraz Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodnicząca RR - Agnieszka Karczewska -Gzik , v-ce Przewodnicząca RR Agnieszka Kowalczyk oraz Sekretarz RR Małgorzata Kaczmarek podziękowali Pani Dyrektor Małgorzacie Karpezo za pięcioletnie kierowanie XXIII Liceum Ogólnokształcącym podkreślając wpływ wszystkich działań Pani Dyrektor na rozwój uczniów i jakość placówki.   Do podziękowań dołączono kosz kwiatów wraz życzeniami dalszych sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.

 1. 3 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019 – zapraszamy serdecznie Rodziców do współpracy w celu wspierania naszych dzieci i placówki do której uczęszczają. Harmonogram spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców w roku 2017/2018 r. zostanie przedstawiony we wrześniu.

W imieniu Rady Rodziców życzę Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej, Uczniom i Ich Rodzicom zadowolenia z sukcesów edukacyjnych osiąganych poprzez wspólne, zaplanowane działanie

Przewodnicząca Prezydium RR

Agnieszka Karczewska -Gzik

 

1. Informacja o kompetencjach i składzie Rady Rodziców

2. Uchwała na temat budżetu

3. Uchwała dotycząca Regulaminu Rady Rodziców

4. Regulamin Rady Rodziców

 

Szanowni Rodzice,

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, działającej przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przekazuję informacje z przebiegu Zebrania Rady Rodziców w dniu 20 lutego 2018 r.

 1. W trakcie spotkania przeprowadzono głosowanie w sprawie kandydatur do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora XX III Liceum Ogólnokształcącym im. Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaplanowane na dzień 19 marca 2018 r.

       W drodze głosowania została wybrana:

Pani Agnieszka Karczewska – Gzik, Przewodnicząca   Prezydium RR

oraz Pani Agnieszka Kowalczyk, V-ce Przewodnicząca RR.

W/w sprawie podjęto stosowną Uchwałę.

 1. W trakcie spotkania podjęto również decyzję o:
 • sfinansowaniu przez RR zakupu 6 bluz dla przedstawicieli samorządu szkolnego Liceum
 • dofinansowaniu trojga uczniów do studniówki
 1. Obecni wyrazili również potrzebę zatrudnienia księgowej RR i wyrazili gotowość zgłaszania kandydatur.
 2. W trakcie zebrania omówiono ewentualne propozycje warsztatów dla rodziców przeprowadzane przez rodziców funkcjonujących zawodowo w określonych obszarach np. pomocy psychologiczno –pedagogicznej
 3. Poruszone kwestie w pkt 3 i 4 zostaną przedyskutowane na kolejnym spotkaniu RR

                                             Agnieszka Karczewska – Gzik

                           Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

 

 

Szanowni Rodzice,

W imieniu Prezydium Rady Rodziców informuję, że w dniu 19 marca 2018 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora XX III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W pracach komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele RR - Pani Agnieszka Karczewska – Gzik oraz Pani Agnieszka Kowalczyk.

Jednocześnie, w imieniu Uczniów oraz Ich Rodziców, składam serdeczne Gratulacje Pani Edycie Całkowskiej, która w drodze konkursu została wyłoniona na Dyrektora Liceum i będzie pełniła swą funkcję od września 2018 r.

                                          

                                       Agnieszka Karczewska – Gzik

                           Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców

PKO BP IV O/Warszawa
18 1020 1042 0000 8902 0009 6818