Informacja o pomocy materialnej dla uczniów

Stypendia wspierające uczniów zdolnych


•    Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół dla młodzieży, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce lub są laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mają dorobek w pracy naukowej lub twórczej. więcej informacji
•    Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Stypendium przeznaczone jest dla zdolnej i zaangażowanej młodzieży ze wszystkich szkół Warszawy. Dochód na członka rodziny nie może wynosić więcej niż 950 zł. więcej informacji
•    Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniczno/zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. więcej informacji
•    Stypendium ministra właściwego ds. edukacji Przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne. więcej informacji
•    Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. więcej informacji
•    stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – regulamin przyznawania stypendium