Konto Rady Rodziców
PKO BP IV O/Warszawa
18 1020 1042 0000 8902 0009 6818
 
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2021: 
  • przewodnicząca  - Pani Oliwia Kosmal
  • zastępca - Pan Grzegorz Rosiak
  • skarbnik - Pani Dominika Różańska

Szanowni Rodzice, 

  W dniu 7 listopada 2018 r.  odbyło się kolejne spotkanie Rady Rodziców.
  W trakcie zebrania podjęto decyzję w zakresie: 


a)      wydania opinii przez Radę Rodziców  nt pracy nauczycieli w związku z oceną pracy w oparciu o wypełnioną przez rodziców uczniów ankietę opracowaną przez Radę Rodziców 
b)      wniosku rodziców do Rady Rodziców  dotyczących organizacji pracy szkoły – Rada Rodziców uznała za zasadne ograniczenie wyjść uczniów poza teren szkoły w trakcie zajęć  ze względu na ich bezpieczeństwo
c)      organizacji studniówki, w trakcie której, z uwagi na bezpieczeństwo młodzieży,  zorganizowanie będą dyżury rodziców na korytarzach, przy łazienkach i wyjściach. Szczegółowe ustalenie maja być podjęte w trakcie organizacyjnego spotkania rodziców kl. III.
d)      dofinansowania dla uczniów będących w trudnej sytuacji ( wycieczki  i studniówka dla uczniów klas trzecich).  Ustalono, że w ekstremalnych sytuacjach dofinansowanie może wynosić do 100%.  Osobami zgłaszającymi taką potrzebę są wychowawcy klas.   

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 19.00 – zapraszamy.

Jednocześnie Rada Rodziców zwraca się z prośbą  o dokonywanie wpłat zadeklarowanych na Radę Rodziców w szkole lub na konto Rady Rodziców z podkreśleniem, iż jest to wpłata dobrowolna , a nie obowiązkowa.  

Szanowni Rodzice, 

w dniu 19 września 2018 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców działającej przy XXIII LO w Warszawie.
W trakcie spotkania :

1. Prezydium Rady Rodziców na czele z jej dotychczasową Przewodniczącą Agnieszką Karczewską - Gzik przedstawiło sprawozdanie ze swej działalności za rok 2017/2018 

2. Komisja Rewizyjna przedstawiała zestawienie finansowe za rok 2017/2018 

3. Przeprowadzono wybory do  Prezydium Rady Rodziców i Komisji  Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 i podjęto Uchwałę dotyczącą składu :

Prezydium Rady Rodziców :

Przewodnicząca RR - Agnieszka Karczewska -Gzik 
Wiceprzewodnicząca RR - Agnieszka Kowalczyk
Sekretarz RR - Magdalena Krysiak

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców :
Teresa Stępniewicz
 Izabela Czerwonka
 Zbigniew Wiśniewski

4. Decyzją Rady Rodziców  zmieniono ubezpieczyciela grupowego dla uczniów i nauczycieli na rok szkolny 2018/2019 na PZU . Składka roczna wynosi 49 zł

5.  Obecna na spotkaniu (jako Gość ) Pani Dyrektor szkoły Edyta Całkowska przedstawiła listę nauczycieli wytypowanych do oceny pracy w roku szkolnym 2018/2019 z prośbą o opinię Rady Rodziców  odnośnie pracy w/w nauczycieli. 
Rada Rodziców  na kolejnym spotkaniu omówi poruszoną kwestię i ustali zasady wyrażania opinii.

6. W trakcie zebrania Rada Rodziców  przychyliła się do wniosku Pani Dyrektor w sprawie dofinansowania dla uczniów biorących udział w wyjazdach integracyjnych

7. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Program Profilaktyczno -Wychowawczy XXIII LO 

8.  Ustalono również harmonogram spotkań  Rady Rodziców :

7 listopada 2018 r.
12 grudnia 2018 r.
23 styczna 2019 r.
13 marca 2019 r.
22 maja 2019 r.  

godzina 19.00


Jednocześnie Rada Rodziców składa podziękowania Pani Małgorzacie Kaczmarek, która jako Sekretarz Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 profesjonalnie wspierała organizację szkoły i dbała o dobro Uczniów


Zapraszamy  Panią Dyrektor, Nauczycieli, Uczniów ,Rodziców Uczniów oraz Pracowników administracyjno - obsługowych szkoły  do stałej 
współpracy i życzymy sukcesów edukacyjnych i zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 

z poważaniem 

w imieniu Rady Rodziców 
Przewodnicząca 
Agnieszka Karczewska-Gzik