W szkole możliwe są do uzyskania następujące stypendia i zasiłki szkolne


•    Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół dla młodzieży, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce lub są laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mają dorobek w pracy naukowej lub twórczej.
więcej informacji
•    Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Stypendium przeznaczone jest dla zdolnej i zaangażowanej młodzieży ze wszystkich szkół Warszawy. Dochód na członka rodziny nie może wynosić więcej niż 950 zł.
 więcej informacji
•    Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego
Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniczno/zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
 więcej informacji
•    Stypendium ministra właściwego ds. edukacji
Przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne. więcej informacji
•    Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
więcej informacji
•    Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportoweregulamin przyznawania stypendium
•    Pomoc materialna dla uczniów w trudnej sytuacji
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 351 zł na osobę miesięcznie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajściach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych.
więcej informacji
•    Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które miało miejsce nie wcześniej niż dwa miesiące przed data złożenia wniosku.
 więcej informacji