Kalendarium 2011/2012

Warszawa, dnia 23.09.2011 r.


LO. XXII- 0133- 1/11/12


Zarządzenie Dyrektora Nr 1/11/12 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych
w roku szkolnym 2011/2012 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. (DZ. U z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie na rok szkolny 2011/2012:


04 maja 2012 r. (piątek)
08 maja 2012 r. (wtorek)
10 maja 2012 r. (czwartek)

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

Dyrektor Szkoły


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 (MEN)