Regulamin rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

na rok szkolny 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami).

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 poz.1394).

REGULAMIN REKRUTACJI W FORMACIE PDF     pdf

 

AKTUALNE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO