liczba pi

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Liczby π,

w kategorii praca plastyczna, tematycznie związana z liczbą π.

  • Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę własnego autorstwa.
  • Powinna być ona podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą, nazwą szkoły i nazwiskiem opiekuna.
  • Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na udział ucznia w konkursie i ewentualna zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia.
  • Jury będzie oceniało oryginalność prac oraz pomysłowe nawiązanie do tematu konkursu. Powinny mieć one charakter twórczy.
  • Prace należy oddać do dnia 6 marca 2020r. (piątek) swojemu nauczycielowi matematyki lub w sekretariacie szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na terenie naszego liceum w dniu 13 marca 2020r. (piątek)

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele matematyki.

Zapraszamy!