Regulamin rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

na rok szkolny 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2156).

 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - przepisy przejściowe (Dz. U. z 2014r. poz. 7).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 20.03.2017r. poz. 586).

 4. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania pobrane i wydrukowane z Systemu.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

a. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

b. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

d. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,

e. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.

 1. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym terminarzu rekrutacji.
 3. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,

b. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

c. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

d. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

e. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut Liceum-strona www.), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwołania się od decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Liceum.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kandydat składa w naszej szkole, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):

a) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora gimnazjum i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).

c) dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata wymienione w pkt III 19.

2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:

a) oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum;

b) oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

c) kartę zdrowia

d) 3 fotografie.

3. Złożenie wymienionych w pkt. 2 dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do XXIII Liceum.

III. KRYTERIA REKRUTACJI

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent     gimnazjum.

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.

3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.

5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-2 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

c. świadectwo ukończenia gimnazjum;

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

7. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

8. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

9. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

10. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

12. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

16. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

17. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

18. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

19. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:

a)        wielodzietność rodziny kandydata;

b)        niepełnosprawność kandydata;

c)         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI

klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

A

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język hiszpański
 • wiedza o społeczeństwie lub geografia (od klasy II)
 
 • język polski
 • język obcy*
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie lub geografia**

B

 • język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia lub historia

(od klasy II)

 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia lub geografia**

C

 • język angielski,
 • biologia
 • geografia lub chemia

(od klasy II)

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia lub geografia**

Uwaga!

*Jeżeli w gimnazjum kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum.

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio: dla oddziału A – wiedza o społeczeństwie lub geografia; dla oddziału B – historia lub geografia; dla oddziału C – chemia lub geografia.

V. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja zasadnicza

od 8 maja od godz. 10.00

do 19 maja do godz. 15.00

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 23 czerwca od godz. 12.00

do 28 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

do 5 lipca

 

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

5 lipca do godz.16.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 10.00

do 14 lipca do godz. 12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

14 lipca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

od 10 sierpnia od godz. 10.00

do 14 sierpnia do godz. 16.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 sierpnia do 28 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 28 sierpnia do godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 29 sierpnia od godz. 8.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 31 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

UWAGA! Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje interesantów w soboty i niedziele.

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH

W roku szkolnym 2017/2018

absolwentom gimnazjów oferujemy następujące oddziały:

 

A Klasa lingwistyczno – psychologiczna


Przedmioty rozszerzone w tej klasie to:  język angielski i język niemiecki  oraz WOS lub geografia (do wyboru od klasy II).
Zajęciami uzupełniającymi będą „Elementy psychologii”.

Jeżeli:
•    lubisz uczyć się języków obcych
•    pragniesz komunikować się z ludźmi z całego świata
•    chcesz uczestniczyć w obozie językowym Euroweek
•    chcesz uczestniczyć  w wymianie uczniowskiej ze szkołą niemiecką
•    chcesz realizować projekty e-Twinnig

Ponadto, jeśli jesteś zainteresowany:  
•    tajnikami ludzkiego umysłu
•    zasadami dobrej komunikacji
•    skutecznym zarządzaniem czasem
•    rozwojem własnych umiejętności społecznych
•    technikami panowania nad emocjami, radzenia sobie ze stresem
•    własnymi mocnymi i słabymi stronami
•    poznaniem możliwości wpływu na zachowanie człowieka
•    technikami skutecznego uczenia się
•    studiowaniem  na  SGH (w języku polskim lub angielskim) lub na UW
(na anglistyce, germanistyce, lingwistyce stosowanej bądź psychologii)

to ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

 

B Klasa obywatelsko - prawna


Przedmioty rozszerzone w tej klasie to:  język angielski, WOS oraz historia lub geografia (do wyboru od klasy II). Jako drugi język możesz wybrać  hiszpański lub niemiecki.
Zajęcia uzupełniające to „Prawo na co dzień”
Proponujemy Ci również:
•    wycieczki do:  Sejmu i Senatu, urzędu wojewody, sądu, na sesje Rady Warszawy
•    warsztaty samorządowe
•    program edukacyjny oparty na filmach dokumentalnych Akademii Planet+ Doc -  „Problemy współczesnego świata”
•    udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Uczelni Łazarskiego
Jeżeli  lubisz dyskutować i chcesz:
•    znać prawo, które obowiązuje każdego obywatela
•    zrozumieć mechanizmy działania państwa
•    poznać ludzi sprawujących władzę
•    w przyszłości podjąć studia na prawie, politologii, socjologii, stosunkach międzynarodowych lub dziennikarstwie
to jest  właśnie klasa dla Ciebie!

 

C Klasa przyrodnicza z ochroną środowiska


Przedmioty rozszerzone w tej klasie to:  język angielski, biologia oraz geografia lub chemia (do wyboru od klasy II). Jako drugi język możesz wybrać  hiszpański lub niemiecki. Zajęcia uzupełniające
to edukacja ekologiczna oraz doświadczenia przyrodnicze.

Proponujemy Ci również:
- wycieczki edukacyjne na lekcje w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
 i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie
- ćwiczenia terenowe we współpracy z SGGW
- wyjścia na otwarte wykłady i seminaria do warszawskich uczelni
- udział w programach ekologicznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim

Nauka w tej klasie to przepustka do studiowania na wielu kierunkach uniwersyteckich i SGGW: ochrona środowiska, biotechnologia, biologia, psychologia, geografia, geologia, turystyka. Jest to także dobra propozycja dla przyszłych studentów weterynarii i medycyny oraz takich kierunków pokrewnych jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne czy zdrowie publiczne, a także większości kierunków AWF-u.

Jeżeli bliski Ci jest bogaty i różnorodny świat przyrody ożywionej, masz naturę badacza: lubisz eksperymenty, doświadczenia przyrodnicze i zajęcia terenowe - wybierz ten profil!

Regulamin rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
na rok szkolny 2014/2015

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 2. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r.
 3. Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

I. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania pobrane i wydrukowane ze strony internetowej http://warszawa.pzo.edu.pl
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu wspomagania elektronicznego :
  1. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
  3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
  5. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym terminarzu rekrutacji (rozdział VI regulaminu).
 7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
  1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
  3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych,
  4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych,
  5. podaje informację o ewentualnych wolnych miejscach w szkole,
  6. sporządza w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnienia odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  7. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
  8. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego po każdym etapie rekrutacji,
  9. dba o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut Liceum-strona www.), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
 11. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwołania się od decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Liceum.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 3 fotografie - podpisane
 5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, opinia poradni określona w pkt III.9 niniejszego regulaminu, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień określonych w pkt III.10.

III. KRYTERIA REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.
 3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie p. II.5 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
 6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
  200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów uzyskanych za egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

  100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  a)    języka polskiego
  b)    historii i wiedzy o społeczeństwie,
  c)    matematyki,
  d)    przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki.
  e)    Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu w/w przedmiotów należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).

  100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  a) sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych  w Statucie Szkoły:
  18 pkt. – ocena: celujący
  14 pkt. – ocena: bardzo dobry
  10 pkt. – ocena: dobry
  6 pkt. – ocena: dostateczny
  2 pkt. – ocena: dopuszczający.
  b) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  13 pkt. - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.
  7 pkt. – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.
  5 pkt. – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
  2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).
  2 pkt. – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,
  2 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  do 6 pkt. – liczba punktów ze średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).
  Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:
  6 pkt. – ocena: celujący
  5 pkt. – ocena: bardzo dobry
  4 pkt. – ocena: dobry
  3 pkt. – ocena dostateczny
  2 pkt. – ocena dopuszczający.
 7. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego
 8. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, mają kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne (obowiązują jako kryteria ex aequo):
  a)    wielodzietność rodziny kandydata;
  b)    niepełnosprawność kandydata;
  c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Spełnianie kryteriów określa się na podstawie oryginałów lub kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.
 11. Zwolnieni z egzaminu w rekrutacji na 2014/2015
  a)  absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za:
  -oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech
  obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w regulaminie rekrutacji,
  -inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  -średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii i etyki mnoży się razy dwa;
  b) absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów:
  -  uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy język
  polski, matematyka, język obcy nowożytny)
  20 pkt – stopień celujący
  16 pkt – stopień bardzo dobry
  12 pkt – stopień dobry
   8 pkt – stopień dostateczny
   4 pkt – stopień dopuszczający
  -  uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku
  (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii)
  20 pkt – średnia ocen 5,51-6,0
  16 pkt – średnia ocen 4, 51-5,50
  12 pkt – średnia ocen 3,51-4,50
   8 pkt – średnia ocen 2,51-3,50
   4 pkt – średnia ocen 2,00-2,50

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 

oddział Rozszerzone zajęcia edukacyjne Punktowane zajęcia edukacyjne
A
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia lub geografia
 • język polski
 • język obcy*
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia lub geografia**
B
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia lub biologia
 • język polski
 • język obcy*
 • matematyka
 • biologia lub geografia**

Uwaga!

*Jeżeli w gimnazjum kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum.

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio: dla oddziału A – historia lub geografia; dla oddziału B – biologia lub geografia.

 
 

 


Lokalna Akademia CISCO

styczeń 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

pasek kolor2

Początek strony