Regulamin rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego

 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

na rok szkolny 2015/2016

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 2. Zarządzenie Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r.

 

 1. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania pobrane i wydrukowane ze strony internetowej http://warszawa.pzo.edu.pl
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu wspomagania elektronicznego:
  1. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
  3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
  5. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym terminarzu rekrutacji (rozdział VI regulaminu).
 7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
  1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
  3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych,
  4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych,
  5. podaje informację o ewentualnych wolnych miejscach w szkole,
  6. sporządza w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnienia odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  7. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
  8. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego po każdym etapie rekrutacji,
  9. dba o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut Liceum-strona www), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwołania się od decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Liceum.

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 3 fotografie-podpisane
 5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, opinia poradni określona w pkt III.9 niniejszego regulaminu, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień określonych w pkt III.10

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI

 

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.
 3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1)-3) spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie p. II.5) - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
 6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu     rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów uzyskanych za egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki.
 5. Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

    Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu w/w przedmiotów należy przeliczać na punktu przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).

  100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych  w Statucie Szkoły:

18 pkt. – ocena: celujący

14 pkt. – ocena: bardzo dobry

10 pkt. – ocena: dobry

6 pkt. – ocena: dostateczny

2 pkt. – ocena: dopuszczający.

b) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, (konkursy przedmiotowe), lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim (konkursy tematyczne i interdyscyplinarne) - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 ze zm.). Finalista lub laureat więcej niż jednego ww. konkursu uzyskuje 13 punktów.

7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty (konkursy tematyczne i interdyscyplinarne) - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 ze zm.). Finalista więcej niż jednego ww. konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

5 punktów niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

2 punkty niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym. W przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym.

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego,

2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

6 pkt. – ocena: celujący

5 pkt. – ocena: bardzo dobry

4 pkt. – ocena: dobry

3 pkt. – ocena dostateczny

2 pkt. – ocena dopuszczający.

 1. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego
 2. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, mają kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne (obowiązują jako kryteria ex aequo):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie kryteriów określa się na podstawie oryginałów lub kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

Zwolnieni z egzaminu w rekrutacji na 2015/2016

 

a)  absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu

przeprowadzanego egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną  za:

 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w regulaminie rekrutacji,
 • inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii i etyki mnoży się razy dwa;

b) absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów:

 • uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy język polski, matematyka, język obcy nowożytny)

20 pkt – stopień celujący

16 pkt – stopień bardzo dobry

12 pkt – stopień dobry

  8 pkt – stopień dostateczny

  4 pkt – stopień dopuszczający

 • uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii)

20 pkt – średnia ocen 5,51-6,0

16 pkt – średnia ocen 4, 51-5,50

12 pkt – średnia ocen 3,51-4,50

  8 pkt – średnia ocen 2,51-3,50

  4 pkt – średnia ocen 2,00-2,50

 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 

 

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

klasa A
artystyczno-humanistyczna
 • język angielski
 • język polski
 • historia lub wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy*
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia

klasa B

prawno-obywatelska

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia lub geografia
 • język polski
 • język obcy*
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia lub geografia**

klasa C

przyrodnicza
z ochroną środowiska

 • język angielski
 • biologia
 • geografia lub matematyka
 • język polski
 • język obcy*
 • biologia
 • geografia lub matematyka**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

 

*Jeżeli w gimnazjum kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum.

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio: dla oddziału B – historia lub geografia; dla oddziału C – geografia lub matematyka.