Szanowni Kandydaci,

przypominamy, że po zakwalifikowaniu do przyjęcia należy dostarczyć w terminie
od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

3) kwestionariusz kandydata (druk szkolny)

4) oświadczenie potwierdzenia woli nauki (druk szkolny)

5) życzenie uczęszczania na religię/etykę lub religię i etykę (druk szkolny)

6) 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

7) kartę zdrowia

Poniżej znajdują się druki dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (jest w nim zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia) pdf

 
W przypadku rekrutacji uzupełniającej prosimy dostarczyć także: