Regulamin rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów gimnazjów:

PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.) art. 149
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 20.03.2017r. poz. 586).
4. Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020


UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI


1.    Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2.    Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania pobrane i wydrukowane z Systemu.
3.    Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców.
4.    W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

a. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
b. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
d. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
e. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i kopiami zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalisty, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.

5.    Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
6.    Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym terminarzu rekrutacji.
7.    Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
8.    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
9.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
b. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;
c. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
d. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
e. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;

10.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut Liceum-strona www.), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
11.    Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwołania się od decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Liceum.


II. WYMAGANE DOKUMENTY


1. Kandydat składa w szkole pierwszego wyboru, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):

a) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora gimnazjum, którą ukończył kandydat (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora gimnazjum i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).
c) dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata wymienione w pkt III 19.

2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:

a) oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum
b) oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
c) kartę zdrowia
d) 3 fotografie.

3. Złożenie wymienionych w pkt. 2 dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do XXIII Liceum.


III. KRYTERIA REKRUTACJI


1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.
3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-2 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu gimnazjalnego,
b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
c. świadectwo ukończenia gimnazjum;
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

7a. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.

8. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

9. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
10. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
12. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.
12a. Warunkiem otrzymania przez kandydata punktów za osiągnięcia jest wpisanie ich na świadectwo ukończenia gimnazjum. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły, którą ukończył kandydat.
13a. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
– liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i wiedzy dzieli się przez 2, a z biologii, fizyki i geografii dzieli się przez 4.;

16. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
17. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
18. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
19. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:

a)  wielodzietność rodziny kandydata;
b)  niepełnosprawność kandydata;
c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

 IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 

klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

H

  język angielski,

  język niemiecki

  geografia

  język polski

  język obcy*

  matematyka

  geografia

I

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  historia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/historia**

  język obcy*

J

  język angielski,

  biologia

  geografia

  język polski

  matematyka

  biologia/geografia**

  język obcy*

K

  język angielski

  matematyka

  geografia

  język polski

  matematyka

  geografia

  język obcy*

L

  język angielski

  biologia

  chemia

  język polski

  matematyka

  biologia/chemia**

  język obcy*

 

Uwaga!

*Jeżeli w gimnazjum kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum

 

 


Regulamin rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych

 PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.) art. 149
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 20.03.2017r. poz. 586).
4. Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020


UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI


1.    Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2.    Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania pobrane i wydrukowane z Systemu.
3.    Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców.
4.    W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

a. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
b. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
d. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
e. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i kopiami zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora ośmioklasowej szkoły podstawowej, do którego uczęszczał.

5.    Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
6.    Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym terminarzu rekrutacji.
7.    Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
8.    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
9.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
b. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;
c. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
d. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
e. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;

10.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut Liceum-strona www.), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
11.    Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwołania się od decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Liceum.


II. WYMAGANE DOKUMENTY


1. Kandydat składa w szkole pierwszego wyboru, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):

a) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) kopię świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora ośmioklasowej szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora ośmioklasowej szkoły podstawowej i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).
c) dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata wymienione w pkt III 19.

2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:

a) oryginalne świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej;
b) oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
c) kartę zdrowia
d) 3 fotografie.

3. Złożenie wymienionych w pkt. 2 dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do XXIII Liceum.


III. KRYTERIA REKRUTACJI


1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent ośmioklasowej szkoły podstawowej.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.
3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-2 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu egzaminu ósmoklasisty;
b. wymienione na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
c. świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej;
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej:

  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

7b. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
mnoży się przez 0,35
c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.

8. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

9. Za świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
10. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
12. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.
12a. Warunkiem otrzymania przez kandydata punktów za osiągnięcia jest wpisanie ich na świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły, którą ukończył kandydat.
13b. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, stosuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów.

- stosuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty z języka obcego nowożytnego, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

a) celujący – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobry – przyznaje się 25 punktów,
c) dobry – przyznaje się 20 punktów,
d) dostateczny – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

16. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
17. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
18. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
19. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:

a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI

 

klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

A

  język angielski,

  historia

 język łaciński i kultura antyczna

 język polski

 język obcy*

 matematyka

  historia

B

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  historia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/historia**

  język obcy*

C

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  geografia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/geografia**

  język obcy*

D

  język angielski

  matematyka

  fizyka

  język polski

  matematyka

  fizyka

  język obcy*

E-F

  język angielski

  biologia

  geografia

  język polski

  matematyka

  biologia/geografia**

  język obcy*

G

  język angielski

  biologia

  chemia

  język polski

  matematyka

  biologia/chemia**

  język obcy*

 

Uwaga!

*Jeżeli w szkole podstawowej kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Uwaga!

*Jeżeli w gimnazjum kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum

 

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH 

W roku szkolnym 2019/2020

 

Liceum 4-letnie

(dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej)

klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

A

  język angielski,

  historia

 język łaciński i kultura antyczna

 język polski

 język obcy*

 matematyka

  historia

B

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  historia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/historia**

  język obcy*

C

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  geografia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/geografia**

  język obcy*

D

  język angielski

  matematyka

  fizyka

  język polski

  matematyka

  fizyka

  język obcy*

E-F

  język angielski

  biologia

  geografia

  język polski

  matematyka

  biologia/geografia**

  język obcy*

G

  język angielski

  biologia

  chemia

  język polski

  matematyka

  biologia/chemia**

  język obcy*

 

Liceum 3-letnie

(dla absolwentów gimnazjów)

 

klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

H

  język angielski,

  język niemiecki

  geografia

  język polski

  język obcy*

  matematyka

  geografia

I

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  historia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/historia**

  język obcy*

J

  język angielski,

  biologia

  geografia

  język polski

  matematyka

  biologia/geografia**

  język obcy*

K

  język angielski

  matematyka

  geografia

  język polski

  matematyka

  geografia

  język obcy*

L

  język angielski

  biologia

  chemia

  język polski

  matematyka

  biologia/chemia**

  język obcy*

 

Uwaga!

*Jeżeli w gimnazjum/szkole podstawowej kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

 

 

V. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja zasadnicza

od 10 maja od godz. 10.00

do 18 maja do godz. 15.00

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 22 czerwca od godz. 12.00

do 27 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

do 6 lipca

 

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

6 lipca do godz.12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

12 lipca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

od 13 lipca od godz. 8.00

do 16 lipca do godz. 16.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 lipca do 29 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 29 sierpnia do godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 29 sierpnia od godz. 12.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 31 sierpnia do godz. 12.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

UWAGA! Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje interesantów w soboty i niedziele.